algemene voorwaarden

HOOFDSTUK I –  ALGEMENE BEPALINGEN 

​​Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Verkoopgeluk B.V: (hierna: “Verkoopgeluk”) de onderneming zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden; 
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Verkoopgeluk een Overeenkomst heeft gesloten en/of diegene die daarover in onderhandeling is met Verkoopgeluk; 
 3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; 
 4. Overeenkomst: elke afspraak / opdracht tussen Verkoopgeluk en Klant tot het verlenen van Diensten / leveren van goederen door Verkoopgeluk aan Klant; 
 5. Partij(en): Klant en Verkoopgeluk tezamen of ieder als individuele contractspartij; 
 6. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail of per post;
 7. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst; 
 8. Dienst(en): de door Verkoopgeluk aangeboden Diensten waarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden gedacht aan de begeleiding en advisering omtrent het verkoopproces van de onderneming van de Klant;
 9. Evenement: Het organiseren en faciliteren van evenementen door Verkoopgeluk. Waarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden gedacht aan lezingen;
 1. ​​Product(en): de door Verkoopgeluk aangeboden Producten waarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden verstaan; kaartspellen en boeken.
 2. Product met digitale inhoud: de door Verkoopgeluk aangeboden Producten die een digitale inhoud bevatten, waarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden gedacht aan; digitale boeken,e-learnings;
 3. Werk: hiermee wordt onder deze algemene voorwaarden verstaan een auteursrechtelijk beschermd werk: een werk van letterkunde, wetenschap of kunst;
 4. Duurovereenkomst: dit is de Overeenkomst waarbij Partijen zich hebben verbonden om over en weer prestaties te verrichten. Deze prestaties moeten daarbij regelmatig terugkeren, opeenvolgend of voortdurend zijn. Een Duurovereenkomst kan zowel worden aangegaan voor bepaalde als onbepaalde tijd.  

Artikel 2. Identiteit van Verkoopgeluk 

Naam bedrijf: Verkoopgeluk.
Straatnaam en nummer: Groesbeekseweg 71.
Postcode en vestigingsplaats: 6524 CR Nijmegen.
KvK nummer: 68843267.

Artikel 3. Algemene bepalingen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Verkoopgeluk en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Verkoopgeluk en Klant.  
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, dan kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,  dan zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, of dat deze op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos kunnen worden toegezonden aan de Klant. 
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden uitgesloten. 
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien Verkoopgeluk niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Verkoopgeluk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid – of het onredelijk bezwarend zijnde karakter van een bepaling – op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 
 7. Verkoopgeluk kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden altijd het door Klant gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet tot een resultaatsverbintenis. 
 8. Verkoopgeluk is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen. 
 9. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna ‘BW’) is/zijn uitgesloten. Dit houdt in dat in geval van een opdracht die om een bepaalde reden is verleend aan Verkoopgeluk, het niet zonder meer inhoudt dat Verkoopgeluk ook daadwerkelijk de partij gaat zijn die de uiteindelijke opdracht uitvoert. De opdracht die aan Verkoopgeluk wordt verleend door de Klant geldt derhalve niet als een aan Verkoopgeluk verleende opdracht met het oog op een bepaalde persoon. Voorts geldt dat indien de opdracht aan Verkoopgeluk én een of meer andere opdrachtnemers is gegeven, Verkoopgeluk niet hoofdelijk aansprakelijk is jegens de Klant, maar slechts voor zijn eigen aandeel c.q. inbreng in de opdracht/Overeenkomst. 

Artikel 4. Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder (bepaalde) voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Een uitgebrachte offerte of een aanbod door Verkoopgeluk dient te worden gezien als een vrijblijvend aanbod, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen door Verkoopgeluk. Een vrijblijvend aanbod kan na aanvaarding herroepen worden door Verkoopgeluk.  
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, Producten met digitale inhoud en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Verkoopgeluk niet. 

Artikel 5. De Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de (eventueel) daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
 3. Verkoopgeluk behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Klant niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Verkoopgeluk weigert, dan zal zij Klant binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van deze weigering op de hoogte stellen. 
 4. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Klant zijn uitgesloten, indien Klant handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Deze bepaling geldt dan ook niet als de Klant handelt als een Consument. 
 5. In aanvulling op het vorige lid heeft Verkoopgeluk wel het recht van verrekening en/of opschorting bij openstaande vorderingen van Klant of in de gevallen waarin de Klant zijn/haar afspraken niet goed, niet volledig of niet uitvoert.  
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten. 
 7. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dan bevestigt Verkoopgeluk onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

​​ Artikel 6. Herroepingsrecht 

 1. Een Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen ontbinden. Deze termijn begint te lopen: 
 2. bij een Overeenkomst tot het verrichten van Diensten, de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de Dienst, met instemming van de Consument, is begonnen voor het einde van de 14 (veertien) dagen bedenktijd of indien de uitvoering van de Dienst, met instemming van de Consument, is voltooid voor het einde van de 14 (veertien) dagen bedenktijd; 
 3. bij consumentenkoop: de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen Derde(n), die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.  
 4. Indien de Klant handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is het herroepingsrecht uitgesloten voor alle Producten, Producten met digitale inhoud, en Diensten die onder deze Overeenkomst vallen.
 5. Het herroeppingsrecht voor Consumenten op Producten met digitale inhoud is uitgesloten.
 1. Als de aangeboden Producten van Verkoopgeluk volgens specifieke instructies worden gemaakt of op maat worden gemaakt voor de Consument/Klant, dan zijn die Producten uitsluitend bedoeld voor die individuele koper. Op grond hiervan is het herroepingsrecht dan ook uitgesloten voor die Producten en kan de Consument hier geen gebruik van maken.  
 2. ​​De in lid 3 van dit artikel genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat Verkoopgeluk zijn benodigde bestelling voor de Overeenkomst​ bij zijn leverancier niet meer kosteloos kan annuleren. 
 3. Als een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht dan moet de Consument zorg dragen voor het in de juiste staat en op tijd retourneren van het Product.  
 4. In geval van technische problemen of beschadigde digitale inhoud, zal Verkoopgeluk redelijke inspanningen leveren om een vervangend exemplaar te verstrekken of de aankoop te annuleren.
 5. Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk niet van toepassing indien de Klant geen Consument is. 

Artikel 7. Uitoefening van het herroepingsrecht 

 1. Indien Consument gebruik wenst te maken van diens recht op herroeping, dan dient hij/zij dit binnen de bedenktijd middels het retourformulier van Verkoopgeluk kenbaar te maken aan Verkoopgeluk. 
 2. Consument zendt de Producten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen nadat hij/zij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht de Producten terug. Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de daarover door Verkoopgeluk verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument. 
 4. Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. 
 5. Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met de Producten en zal hij/zij de Producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de Producten te testen. Hierbij mag de Consument het Product testen zoals hij/zij dat ook in de winkel zou kunnen doen. 
 6. Wanneer Consument in strijd handelt met dit artikel, dan is Consument aansprakelijk voor de waardevermindering en/of schade van of aan de Producten. 

Artikel 8. Verplichtingen van de Klant 

 1. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten en informatie waarvan Verkoopgeluk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, volledig, waarheidsgetrouw en in de juiste vorm aan Verkoopgeluk te verstrekken. Verkoopgeluk is daarbij niet verplicht om de verstrekte gegevens of documenten op juistheid te controleren. Eventuele gebreken hieromtrent, of welke hiermee samenhangen, zijn dan ook volledig voor rekening en risico van de Klant. Alle kosten die Verkoopgeluk heeft gemaakt of moet maken ten gevolge van onjuiste informatie, het te laat of niet krijgen van de benodigde informatie en/of niet volledige en/of onjuiste documenten die de Klant aan Verkoopgeluk heeft verstrekt, worden aan de Klant in rekening gebracht.  
 2. Indien er tussen Partijen advisering als dienstverlening is opgenomen in de Overeenkomst, dan moet de Klant de afgesproken tijden en data respecteren. 
 3. Het verzetten van een afspraak conform lid 2 van dit artikel is toegestaan tot 24 (vierentwintig) uur vooraf, één keer per afspraak. Bij het niet tijdig verzetten van een afspraak, behoudt Verkoopgeluk zich het recht voor om 50% (vijftig) procent van de kosten van de geplande dienstverlening in rekening te brengen.
 1. Klant is gehouden Verkoopgeluk onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.  
 2. Indien de Dienst wordt verleend op een locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, is de Klant verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, toegankelijkheid en het beschikbaar stellen van de benodigde technische faciliteiten en apparatuur. 
 3. De Klant onthoudt zich van gedragingen of handelingen die de uitvoering van de Diensten negatief kunnen beïnvloeden. 
 4. Wanneer een Klant een Evenement niet kan bijwonen, kan hij of zij eenmalig kiezen voor het bijwonen van een ander Evenement. 
 5. De Klant heeft het recht om een Dienst, waarvoor specifieke tijdstippen en data zijn afgesproken, en/of een Evenement, tot uiterlijk 7 (zeven) dagen voor de geplande starttijd van het Evenement of tot uiterlijk 7 dagen voor de afgesproken startdatum van de Dienst Schriftelijk te annuleren. Een annulering is pas geldig nadat deze door Verkoopgeluk schriftelijk is bevestigd. 
 6. In geval van annulering op grond van lid 8 van dit artikel door de Klant, is de Klant een annuleringsvergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan het totale bedrag van de Overeenkomst, verminderd met de kosten die Verkoopgeluk niet heeft hoeven maken als gevolg van de annulering. Verkoopgeluk zal de exacte hoogte van de te betalen vergoeding na bevestiging van de annulering aan de Wederpartij communiceren.
 7. Indien de Klant de verplichtingen zoals genoemd in dit artikel niet nakomt, dan behoudt Verkoopgeluk zich het recht voor om, naast eventuele sancties als genoemd in dit artikel, de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden en betaling te verlangen van Klant voor de reeds gewerkte uren, de reeds gemaakte kosten en/of de reeds gedane investeringen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding of anderszins.

Artikel 9. Ontbinding en opzegtermijnen 

 1. Indien de Klant een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Verkoopgeluk het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. 
 2. Opzegging van een Overeenkomst geschiedt Schriftelijk tegen het einde van de maand en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid  

In geval Klant een Consument is: 

 1. De totale aansprakelijkheid van Verkoopgeluk is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoopgeluk uit te keren bedrag.  
 2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Verkoopgeluk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoopgeluk. 

In geval Klant handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf: 

 1. Verkoopgeluk is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Verkoopgeluk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoopgeluk. 
 2. Indien Verkoopgeluk in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, dan geldt dit alleen voor de directe schade. In die gevallen zal de totale aansprakelijkheid van Verkoopgeluk beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).  
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoopgeluk uitkeert.  
 4. Indien Verkoopgeluk toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan wordt onder directe schade uitsluitend verstaan:
 5. de redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Verkoopgeluk aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Klant wordt ontbonden; 
 6. de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover deze vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; 
 7. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
 8. Verkoopgeluk is niet aansprakelijk voor enige daling in de waarde van aandelen, goodwill, of opgebouwd cliënteel van het bedrijf van de Klant volgend op de datum van verkoop. De Klant erkent dat dergelijke waardeverminderingen kunnen voorkomen als gevolg van marktfluctuaties of andere externe factoren buiten de controle van Verkoopgeluk.
 9. De Diensten, Producten en Producten met digitale inhoud die door Verkoopgeluk worden aangeboden, inclusief uitgebrachte adviezen, zijn niet bedoeld als garantie voor specifieke resultaten. Verkoopgeluk aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele nadelige of onvoorziene gevolgen voortvloeiend uit de verkoop van het bedrijf van de Klant. 
 10. Klant vrijwaart Verkoopgeluk voor eventuele aanspraken van Derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden. 

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid: 

 1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 (zes) maanden, dan wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Verkoopgeluk meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Verkoopgeluk vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering. 
 3. Verkoopgeluk is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.  
 4. Verkoopgeluk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Verkoopgeluk is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Klant deze gegevens te laat heeft opgeleverd. 
 5. Verkoopgeluk is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door Klant wordt geleden als gevolg van het niet-nakomen van de verplichtingen zoals omschreven in artikel 8 – ‘Verplichtingen van de Klant’. 

Artikel 11. Overmacht  

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Verkoopgeluk in de nakoming van enige verplichting jegens Klant niet aan Verkoopgeluk kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Verkoopgeluk onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoopgeluk kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, computervirussen, files, voertuigongelukken, voertuigpech, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege. 
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Verkoopgeluk niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Verkoopgeluk niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, dan hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Verkoopgeluk is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Verkoopgeluk als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 
 3. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, zoals bedoeld in dit artikel, dan heeft Verkoopgeluk recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen. 

Artikel 12. Garantie voor Producten van Verkoopgeluk

 1. Verkoopgeluk staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. De garantietermijnen voor de Producten van Verkoopgeluk zijn in beginsel 1 (één) jaar. 
 3. De garantie komt te vervallen indien: 
 4. Klant de geleverde Producten zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt of deze door Derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken; 
 5. de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn gebruikt c.q. behandeld met de aanwijzingen/instructies van Verkoopgeluk en/of de aanwijzingen/instructies van het Product genoemd staan; 
 6. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen na het sluiten van de Overeenkomst. 

Artikel 13. Garantie voor Diensten van Verkoopgeluk

 1. Verkoopgeluk waakt ervoor dat zij handelt als deugdelijk dienstverlener. Verkoopgeluk staat er derhalve voor in dat de Diensten die zij levert voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en/of bijzonderheden, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  
 2. Indien Partijen naar aanleiding van een klacht vaststellen dat de Dienst ondeugdelijk is uitgevoerd, dan zal Verkoopgeluk spoedig na de klacht een keuze maken voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de Dienst of een evenredig deel van het (al dan niet reeds door de Klant voldane) honorarium aftrekken.  

Artikel 14. Honorarium/Prijzen  

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen. 
 2. Verkoopgeluk behoudt zich het recht voor om 2 x (éénmaal) per jaar een inflatiecorrectie toe te passen. 
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Verkoopgeluk behoudt zich het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Verkoopgeluk in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Klant door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag. 
 4. Verkoopgeluk heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals genoemd in het vorige lid. In dat geval heeft Klant een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Verkoopgeluk zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Klant mededelen. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoopgeluk niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag. 
 6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolg Overeenkomsten. 

Artikel 15. Betaling en facturering  

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.  
 2. Alle Producten, inclusief Producten met digitale inhoud, die door de Klant worden aangeschaft via de website van Verkoopgeluk, moeten worden betaald via het betalingsplatform Mollie. De klant is verplicht om de volledige bedragen, direct en in één keer te voldoen, wat overeenkomt met honderd procent (100%) van het totale aankoopbedrag.
 3. Alle bedragen die verschuldigd zijn voor Diensten, zoals overeengekomen in de Overeenkomst, dienen vooraf te worden voldaan. Dit houdt in dat 50% (vijftig procent) van het totale bedrag vooraf betaald moet worden. Het resterende bedrag van 50% (vijftig procent) dient na de levering van de Dienst te worden voldaan.
 1. Ingeval levering middels deelleveringen geschiedt, dan gaat de betalingstermijn na iedere deellevering lopen voor het reeds geleverde deel, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. 
 2. In geval er sprake is van aanneming van werk, zoals bedoeld in artikel 7:750 BW, dan wordt er in termijnen betaald. De hoogte van het factuurbedrag bedraagt in beginsel – en tenzij Schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen – de prijs van de werkzaamheden die in de factuurperiode verricht zijn. De factuurperiode is afhankelijk van de afspraken tussen de Partijen. Indien er geen afspraken tussen beide Partijen zijn gemaakt, dan bedraagt deze periode 1 (één) maand.   
 3. Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Verkoopgeluk te melden. 
 4. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan wordt deze door Verkoopgeluk gewezen op de te late betaling en wordt de Klant een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Klant in verzuim. Hierdoor is Klant ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Verkoopgeluk gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 
 5. In het geval van een Overeenkomst met een Consument geldt voor de termijn in het vorige lid in plaats van een termijn van 7 (zeven) dagen, een termijn van 14 (veertien) dagen. 
 6. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP, zijn de vorderingen van Verkoopgeluk op Klant en de verplichtingen van Klant jegens Verkoopgeluk direct opeisbaar. 
 7. De door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Klant aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 8. Verkoopgeluk behoudt zich het recht voor om een kilometervergoeding in rekening te brengen.

Artikel 16. Levering 

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Verkoopgeluk (bij het aangaan van de Overeenkomst) kenbaar heeft gemaakt. 
 2. De levertermijn vangt niet aan voordat alle gegevens die nodig zijn voor de levering van het product bekend zijn bij Verkoopgeluk.  
 3. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, dan zal Verkoopgeluk zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging, maar indien mogelijk al voor verzending, zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten, De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Verkoopgeluk. 
 4. Indien levering van een Product onmogelijk is door omstandigheden die binnen de invloedsfeer van de Klant liggen (zoals niet thuis zijn op het afgesproken tijdstip), behoudt Verkoopgeluk zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor de poging tot levering. Deze kosten kunnen onder andere voorrijkosten, arbeidskosten en andere gerelateerde kosten omvatten.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Verkoopgeluk tot het moment van bezorging en plaatsing bij de Klant of een vooraf aangewezen en aan Verkoopgeluk bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Klant dan ook geen recht op schadevergoeding. 

Artikel 17. Klachten 

 1. Klant kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Verkoopgeluk ter zake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur. 
 2. De Klant dient Verkoopgeluk in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.  
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Verkoopgeluk is gemeld, dan wordt het Product en/of de Dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.  
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op indien de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Artikel 18. Overdracht 

 1. Financiële Rechten en plichten van Klant uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een Derde zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van Verkoopgeluk. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.  
 2. Rechten en plichten van Verkoopgeluk uit deze Overeenkomst mogen worden overgedragen aan Derden. Indien de Klant een Consument is, dan komt de Klant het recht toe om de Overeenkomst te ontbinden indien de rechten en plichten van Verkoopgeluk overgedragen worden aan een Derde. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.   

Artikel 19. Meerwerk  

 1. Indien Verkoopgeluk op verzoek van Klant of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Klant, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Verkoopgeluk. Klant is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten. 
 2. Tot de ‘omvang van de Overeenkomst’ behoren in ieder geval de werkzaamheden die genoemd staan op de offerte cq. in het door Klant aanvaarde aanbod van Verkoopgeluk. Al hetgeen dat daarbuiten valt wordt in ieder geval gezien als meerwerk. Dit geldt, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. 
 3. Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed. 
 4. Voor zover voor de Dienstverlening een vast bedrag is afgesproken, zal Verkoopgeluk Klant altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk. 

Artikel 20. Intellectueel eigendom 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Verkoopgeluk uitgevoerde Overeenkomst rusten bij Verkoopgeluk. Klant verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Klant is uitgesloten. 
 2. De door Verkoopgeluk verstrekte materialen aan Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, en digitale inhoud zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant. Het is Klant niet toegestaan om de verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Verkoopgeluk is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Verkoopgeluk.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is de Klant niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden. 
 4. Verkoopgeluk heeft het recht om de naam en het logo van Klant te gebruiken als referentie of promotie.  
 5. Klant vrijwaart Verkoopgeluk voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten. 
 6. Indien Verkoopgeluk auteursrecht heeft op een in opdracht van Klant gemaakt portret, dan geeft Klant Verkoopgeluk toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van de Klant. 
 7. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen, mag de Klant op geen enkele wijze de Producten met digitale inhoud niet kopiëren, afdrukken, of delen.
 8. Indien Klant handelt in strijd met dit artikel, dan is Klant een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van €100.000,- (honderdduizend) euro, onverminderd het recht van Verkoopgeluk op het vorderen van (aanvullende) schadevergoeding. 

Artikel 21. Persoonlijkheidsrechten

 1. De naam van Verkoopgeluk dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen. 
 2. Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk, te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Verkoopgeluk conform artikel 25 lid 1 Auteurswet in acht. Verkoopgeluk doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten, tenzij Partijen dit Schriftelijk wel overeengekomen zijn.  
 3. Voor iedere inbreuk op de aan Verkoopgeluk toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is Klant een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van éénmaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van de geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).  

Artikel 22. Beheer 

 1. Verkoopgeluk is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische en niet-technische faciliteiten ten aanzien van de Diensten. 
 2. Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht. 
 3. Klant is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten. Klant zal passende en redelijke maatregelen treffen om misbruik en/of onbevoegd gebruik te voorkomen. Het is Klant niet toegestaan om gebruiks- en/of toegangsrechten te delen met Derden, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 4. Klant zal de door Verkoopgeluk gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst(en) te allen tijde opvolgen. 
 5. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Verkoopgeluk een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Klant, zal zo spoedig mogelijk aan Klant kenbaar worden gemaakt. Klant kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, echter heeft hij/zij het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging. 
 6. Verkoopgeluk behoudt zich het recht voor om technische Diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaken. Verkoopgeluk beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Klant de technische Diensten blokkeren, verwijderen of staken, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. Klant komt in deze omstandigheden nimmer een recht op schadevergoeding of compensatie toe, noch kan hij/zij de Overeenkomst ontbinden.  
 7. Verkoopgeluk is gerechtigd om zonder voorafgaande bekendmaking haar Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door (of in opdracht van) Verkoopgeluk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Klant jegens Verkoopgeluk ontstaat. 

Artikel 23. Geheimhouding  

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Klant in het kader van de Overeenkomst van Verkoopgeluk heeft verkregen, is verplicht voor Klant. Informatie is vertrouwelijk indien dit door Verkoopgeluk is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien Klant lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Klant, ongeacht of de overtreding aan Klant kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Verkoopgeluk een direct opeisbare boete van €20.000,- (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Verkoopgeluk, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

​​​Artikel 24. Medewerkersbeding 

 1. Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Verkoopgeluk, medewerkers van Verkoopgeluk die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen, danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 
 2. Verkoopgeluk zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Klant een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als ten minste een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen. 

Artikel 25. Exclusiviteit 

 1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Klant aan Verkoopgeluk het exclusieve recht de toegewezen Overeenkomst uit te voeren. 

Artikel 26. Alternatieve geschillenbeslechting  

 1. Indien er tussen Verkoopgeluk en Klant geschillen over de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ontstaan, dan kunnen beide Partijen kiezen voor alternatieve geschillenbeslechting, in plaats van de reguliere gang naar de rechter.  
 2.  In geval Klant een Consument is en Verkoopgeluk de keuze voor alternatieve geschillenbeslechting maakt, dan stelt Verkoopgeluk  Consument hiervan op de hoogte. Consument heeft de mogelijkheid om alsnog te kiezen voor de reguliere rechtsgang. Deze keuze dient Klant binnen 1 (één) maand nadat de keuze van Verkoopgeluk voor alternatieve geschillenbeslechting aan Klant bekend is gemaakt, schriftelijk aan Verkoopgeluk bekend te maken.  

Artikel 27. Toepasselijk recht 

 1. Op Overeenkomsten tussen Verkoopgeluk en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zo veel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing geprobeerd te worden gebracht. Alle geschillen tussen Klant en Verkoopgeluk zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verkoopgeluk gevestigd is. 

Artikel 28. Survival 

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht. 

Artikel 29. Wijziging of aanvulling 

 1. Verkoopgeluk is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Verkoopgeluk Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.  
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten. 
 3. In geval Klant een Consument is, dan heeft Klant de mogelijkheid om de wijziging van deze algemene voorwaarden te weigeren of kan hij/zij de Overeenkomst ontbinden.  
 4. Indien de wijziging zoals bedoeld in het vorige lid berust op een geldige, in de Overeenkomst genoemde reden, dan heeft Klant geen recht tot weigering van de wijziging of ontbinding van de Overeenkomst. Een voorbeeld van een geldige reden is een wetswijziging waardoor de voorwaarden moeten worden aangepast.